RNDr. Eva Chundelová 22.8.2023
Sdílet  

Povinně zveřejňované údaje

Pověření zde

Náplň práce pověřence pro ochranu osobních údajů zde

Činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů zde

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovány, jsou k nahlednutí u ředitelky školy.

Zřizovací listina zde

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příkoha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1. Oficiální název

Střední zdravotnická škola

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 110031008

2. Důvod a způsob založení

Škola byla zřízena ke dni 1. 11. 1996 MŠMT ČR pod č. j.: 15 571/97-60 ze dne 12. 3. 1997. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34014/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 13/16 ze dne 28. 1. 2016 a nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2016.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělábání podle ustanovení č. 561/2004 Sb., o přesdškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). 

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka, resp. ředitel (dále jen "ředitelka"). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Střední zdravotnická škola,100 00 Praha 10, Ruská 91/2200

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní návštěvou

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

Sekretariát školy: po - pá  9 - 14 hodin

Studijní oddělení: po - pá  9 - 14 hodin

Ředitelka školy, zástupci ředitelky, vedoucí školní jídelny - po telefonické domluvě

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení:

ředitelka školy PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, tel.: 246 090 804, kohoutova@szsvinohrady.cz

zástupce ředitelky:

vedoucí praktického vyučování:

vedoucí školní jídelny:

pověřenec ochrany osobních údajů:

4.5. Adresa internetových stránek

Webové stránky: www.szsvinohrady.cz

4.6 Adresa podatelny

Střední zdravotnická škola, Sekretariát, 100 00 Praha 10, Ruská 91/2200

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: sekretariat@szsvinohrady.cz,studijni@szsvinohrady.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: rzbybuq

5. Případné platba lze poukázat

Škola - BÚ 200 378 0005/6000(PPF banka a.s.)

Stravování - 

6. IČO

00638765

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty zde

 

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístupu k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy. 

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresou školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky  na telefonním čísle sekretariátu školy. Všechny čísla jsou uvedena na webových stránkách školy.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na stránce MŠMT.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné formě v úředních hodinách v ředitelně školy.

Školní řád 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace zde

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy zde

 

Popisy postupů, návody na řešení životních situací

Životní situace související se školou a jejich řešení - Portál veřejné správy

Správní řád

 

 

   

       

        

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies