Martin Liška 29.6.2023
Sdílet  

Praktická sestra

Praktická sestra

PRAKTICKÁ SESTRA

Praktická sestra je nelékařský zdravotnický pracovník, který byl přejmenován z oboru zdravotnický asistent v roce 2017. Přejmenování bylo provedeno zákonem č. 201/2017 Sb., který měnil zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
Odborná způsobilost praktické sestry je tedy stanovena zákonem č. 201/2017 Sb. Kompetence jsou ukotveny vyhláškou č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro zájemce o studium - odkaz na NV č. 211/2010 Sb., zdravotní způsobilost u jednotlivých oborů vzdělávání.

Odkaz zde

Délka a formy studia: 4 roky denní a večerní 5leté studium

Vstupní předpoklady žáků: vzdělávací program je určen pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Obor vzdělávání: 53-41-M/03 Praktická sestra - školní vzdělávací program podle RVP počínaje 1. ročníkem s platností od 1. 9. 2019

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. 4. 2018, pod č .j. MŠMT-6186/2018-5 s účinností od I. 9. 2018

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Praktická sestra je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Učební plán - praktická sestra denní zde

(praktická sestra večerní - tuto formu studia nebudeme v příštím školním roce otvítat)

 

Profil absolventa oboru

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovat nebo zajišťovat bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči a podílet se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče. Pod odborným dohledem zubního lékaře zpracovávat dentální materiály v ordinaci a vykonávat činnost zubní instrumentářky. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce a zdravotních služeb.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby kromě odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které mu umožní lépe se adaptovat na nové podmínky. Naše SZŠ klade důraz na efektivní praktickou výuku v našich odborných učebnách i na praktickou výuku v rozličných zdravotnických zařízeních. Vyučující kladou důraz na aktivitu žáků při řešení problémových úkolů (využívání aktivizačních metod, účast na soutěžích apod.). Odborné vzdělávání je zaměřeno převážně na efektivní zvládání ošetřovatelských výkonů, s důrazem na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Škola disponuje nejmodernějšími učebními pomůckami, které pravidelně inovuje.

Naši partneři pro zajištění odborné praxe
SZŠ Ruská spolupracuje s řadou odborných partnerů, kde pro své žáky zajišťuje praxi během studia od 3. ročníku.
Jedná se o níže uvedená zdravotnická zařízení:

  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • Fakultní nemocnice v Motole
  • Ústřední vojenská nemocnice
  • Ústav pro péči o matku a dítě

Odkaz kliniky:


Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol - YouTube

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých - YouTube

LDN - Centrum následné péče - YouTube

Chirurgická klinika UK. 2. LF a FN Motol - YouTube

 

Uplatnění absolventa oboru v praxi
Absolventi mohou vykonávat povolání praktické sestry v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče. Mohou pracovat i v zařízeních sociálních služeb, zařízeních geriatrické, hospicové a respitní péče. Ošetřovatelskou péči poskytují dospělým i dětským pacientům. Absolventi se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech. 

Absolventi mají široké uplatnění na trhu práce.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies