Martin Liška 29.6.2023
Sdílet  

Ošetřovatel

Ošetřovatel

OŠETŘOVATEL

Ošetřovatel je nižší odborný zdravotnický pracovník

Pro zájemce o studium - odkaz na NV č. 211/2010 Sb., zdravotní způsobilost u jednotlivých oborů vzdělávání.

Odkaz zde

Způsob ukončení vzdělání:
Absolvent ukončuje vzdělávání závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Délka a formy studia: 3 roky, denní studium

Vstupní předpoklady žáků: vzdělávací program je určen pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Obor vzdělávání: 53-41-H/01 Ošetřovatel - Školní vzdělávací program podle RVP počínaje 1. ročníkem s platností od 1. 9. 2010

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29.5.2008, čj. 6 907/2008-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Ošetřovatel je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Učební plánzde

 

Profil absolventa oboru a jeho uplatnění

Absolvent je vzděláván tak, aby získal kompetence v oblasti odborných vědomostí, dovedností a návyků, ale i kompetence ve všeobecném vzdělání. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje absolvent základní ošetřovatelskou péči. Žáci získávají znalosti a dovednosti související s uspokojováním biologických, psychických a sociálních potřeb pacientů a učí se poskytovat činnosti základní ošetřovatelské péče, tj. provádět hygienickou péči o pacienty, upravovat lůžko, pomáhat při podávání stravy, pečovat o vyprazdňování pacientů, podílet se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonech.
 
Absolvent se jako zdravotnický pracovník uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru. Dále i jako zdravotník v zařízeních sociální péče. A to v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče a zařízení hospicové a respitní péče. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních
kvalit zdravotnického pracovníka.

Absolventi mají široké uplatnění na trhu práce.

Naši partneři pro zajištění odborné praxe

SZŠ Ruská spolupracuje s řadou odborných partnerů, kde pro své žáky zajišťuje praxi během studia od 2. ročníku.
Jedná se o níže uvedená akreditovaná zdravotnická zařízení:

  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • Fakultní nemocnice v Motole
  • Ústřední vojenská nemocnice

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies