Martin Liška 29.6.2023
Sdílet  

Zdravotnické lyceum

Zdravotnické lyceum

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Obor je koncipován tak, aby poskytl žákům široké všeobecné vzdělání a odborný přehled v oblasti zdravotnictví.

Pro zájemce o studium - odkaz na NV č. 211/2010 Sb., zdravotní způsobilost u jednotlivých oborů vzdělávání.

Odkaz zde

Délka a formy studia: 4 roky denní studium, zakončené maturitní zkouškou.

Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Kmenový obor: 7842M Lyceum.

Studijní obor: 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum.

Obor vzdělávání: 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum - Školní vzdělávací program podle RVP počínaje 1. ročníkem od 1. 9. 2011.

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.5.2009, čj. 9325/2009-23.

Učební plánzde

 

Profil absolventa oboru

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (ČJ a literatura, dva cizí jazyky-Aj povinný a druhý cizí jazyk volitelný-NJ, ŠJ, RJ, FJ. Dále dějepis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium zdravotnického zaměření. Týká se zejména přírodovědných předmětů biologie, chemie a fyzika, které jsou zařazeny v daleko větším rozsahu, než je tomu ve standardních středoškolských zdravotnických oborech. Součástí našeho učebního plánu jsou i disciplíny obecně odborné, které poskytnou základní profesní orientaci a přípravu pro zdravotnické obory, např. somatologie, psychologie, klinická propedeutika, základy klinických oborů, veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Žáci ovládají základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti související s řešením úrazových a život ohrožujících stavů (první pomoc), taktní a ohleduplné jednání s empatií. Orientují se v organizaci a řízení zdravotnictví, mají všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, v lékařských i nelékařských povoláních a možnostech jejich studia. Obsah vzdělávání je stanoven tak, aby žáci v průběhu studia získali hluboký a trvalý zájem o přírodní vědy, o práci ve zdravotnictví, aby si vytvořili pozitivní postoj k lidem a snahu jim pomáhat. V rámci odborné praxe se naši žáci účastní nejrůznějších exkurzí, odborných přednášek, soutěží a akcí zejména spojených s poskytováním laické první pomoci. Ta je součástí praktické maturitní zkoušky včetně základů klinických oborů. Škola disponuje nejmodernějšími učebními pomůckami, které pravidelně inovuje.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru je připraven především pro další studium zdravotnických oborů – oborů na lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách vysokých škol a vyšších odborných škol. Osvojené klíčové kompetence spolu s úplným odborným vzděláním vytvářejí dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních oborech veřejné správy.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies