Martin Liška 21.9.2022
Sdílet  

Podmínky přijetí

Školní rok 2023/2024 

Přijímací řízení bude probíhat dle níže uvedených pravidel:

Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou je podle § 60 odst. 5 věty první zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), stanoveno konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky zadávané Centrem pro zajišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) (dále jen „jednotná přijímací zkouška“).

Do prvního ročníku oborů středního vzdělávání se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. Přihlášky ke vzdělávání do všech oborů střední zdravotnické školy musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání denní formy.

Večerní formu oboru praktická sestra (1. ročník) v tomto roce nebudeme otvírat a dálkovou formu studia nemáme.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanovilo pro první kolo přijímacího řízení termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro všechny čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou takto:

Termíny jednotné přijímací zkoušky (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky): 

 1. termín - duben 2023 (bude upřesněno podle pokynů MŠMT).
 2. termín - duben 2023 (bude upřesněno podle pokynů MŠMT).

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil
a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

 1. termín - květen 2023 (bude upřesněno podle pokynů MŠMT).
 2. termín - květen 2023 (bude upřesněno podle pokynů MŠMT).

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek; o vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.

Pozvánka na přijímací zkoušky:

Pozvánka bude zaslána mailem (na mailovou adresu uvedenou na přihlášce) a v písemné podobě spolu s ostatními informacemi ze studijního oddělení 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium si s sebou na jednotné přijímací zkoušky nezapomenou vzít pití a svačinu, ve škole není možnost občerstvení pro větší počet osob.

Přestávku mezi testy mohou uchazeči trávit v učebnách či na chodbách školy. Nezletilí uchazeči nesmějí opouštět budovu školy mezi jednotlivými testy (pokud si je nevyzvednou zákonní zástupci).

Podmínkou přijetí pro obor Bezpečnostně právní činnost je úspěšné splnění testu fyzické zdatnosti a ústního pohovoru. Testy a pohovor se budou konat v odpoledních hodinách v den konání jednotné přijímací zkoušky a po přestávce na oběd v budově školy. Test fyzické zdatnosti zde

Na testy fyzické zdatnosti se uchazeč dostaví v odpovídajícím sportovním úboru a obuvi.

Obecná kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení:

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou (mimo oboru vzdělání Bezpečnostně-právní činnost):

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
 • studijní prospěch ze ZŠ - váha 40% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ) - kritéria zde


Hodnocení výsledků
přijímacího řízení pro obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou - Bezpečnostně právní činnost:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
 • studijní prospěch ze ZŠ - váha 20% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ) - kritéria zde
 • Test fyzické zdatnosti a ústního pohovoru - váha 20% (informace níže) - test zde

Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů, dle kterého budou přijímáni ke studiu. 

Uchazeči, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (prodloužení času na zkoušku), musí společně s přihláškou doručit na naši školu kopii aktuálního doporučení pedagogicko-psychologické poradny.  

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky podle § 60b odst. 5)  školského zákona

Uchazeči o vzdělávání, kteří se v letošním školním roce vzdělávají ve škole mimo území České republiky, nekonají na základě písemné žádosti při přijímacím řízení ke vzdělávání písemnou jednotnou přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Uchazeč k této žádosti přiloží úředně ověřený překlad vysvědčení z posledních dvou let ze vzdělání v zahraniční škole. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělávání, škola ověří rozhovorem, který se bude konat v termínu konání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, v prostorách ředitelny školy.

Mezi uchazeči o vzdělávání, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

___________________________________________________________________________

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou – duben 2023 (podle počtu uchazečů a množství zpracovávaných dat).

Výsledky jednotné přijímací zkoušky obdržíme od CERMATu v dopoledních hodinách, od té doby je budeme intenzivně zpracovávat, abychom mohli ve večerních hodinách zveřejnit výsledky přijímacího řízení. 

Prosíme, nekontaktujte v této době studijní oddělení ani vedení školy s žádostí o sdělení výsledků. Neustálé odpovídání volajícím proces vyhodnocení zpomaluje. Podle zákona máme na zveřejnění výsledků dva pracovní dny.

Uvědomujeme si, že výsledky vašich dětí jsou pro vás nesmírně důležité, ale časová náročnost vyhodnocení je veliká. Budeme se snažit o co nejrychlejší ukončení procesu vyhodnocení.

___________________________________________________________________________

Podmínky přijetí na učební obor Ošetřovatel:

Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ.

Pořadí uchazečů pro přijetí bude sestaveno podle studijního prospěchu ze ZŠ (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ) - kritéria zde

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel – duben 2023.  

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy (v záložce „Přijímací řízení, výsledky přijímacího řízení a příslušný obor) a zároveň v tištěné podobě na vchodových dveřích školy.

___________________________________________________________________________

Na základě pokynů MŠMT může dojít k úpravě podmínek přijímacího řízení v souvislosti s aktuální hygienicko-epidemiologickou situací v ČR, o změnách bychom informovali prostřednictvím našich webových stránek.

Ředitelka školy rozhodla, že pro školní rok 2023/2024 nebude otevřen 1. ročník  večerní formy studia oboru praktická sestra.

___________________________________________________________________________

Další informace pro uchazeče přijaté pro školní rok 2022/2023:

Adaptační kurz pro 1. ročníky

Výběr jazyků pro žáky oborů:

 • praktická sestra denní (Aj, Rj, Nj)

 • zdravotnické lyceum (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • bezpečnostně právní činnost (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • sociální činnost (Aj, Rj, Nj) 

 • ortoticko - protetický technik (Aj, Rj, Nj) 
 • ošetřovatel (Aj, Rj, Nj)  

 

Informace k ISIC kartě:

 • dokument "Informační povinnost"   zde
 • Všeobecné informace pro rodiče     zde
 • žádost o vystavení průkazu ISIC    zde
 • oznámení o změně ceny karty ISIC  zde

 

Přijímací řízení bude probíhat dle níže uvedených pokynů.

Informace pro uchazeče maturitních oborů a jejich zákonné zástupce:

 1. Na jednotné přijímací zkoušky se prosím dostavte včas a řiďte se pokyny, které dostanete v recepci školy.

 2. Žádáme zákonné zástupce, aby uchazeče nedoprovázeli až k samotné budově školy, došlo by k neúnosnému a nepřehlednému shromažďování osob.

 3. Každý uchazeč bude vcházet do budovy školy se svojí pozvánkou a bude znát číslo místnosti, kde bude skládat přijímací zkoušky (je uvedeno na pozvánce).

 4. Mezi testy nebude uchazečům umožněno opouštět budovu školy, další pokyny o přijímacích zkouškách a jejich organizaci najdete na zaslané pozvánce.

 5. Prosím i nadále sledujte pokyny na webových stránkách školy, s vývojem hygienicko-epidemiologické situace se mohou měnit.

 

Přihlášky ke studiu je možné podat osobně na studijním oddělení od 8.30 hodin do 15.00 hodin každý pracovní den.

Na základě pokynů MŠMT může dojít k úpravě podmínek přijímacího řízení v souvislosti s aktuální hygienicko-epidemiologickou situací v ČR.