Martin Liška 2.5.2023
Sdílet  

Podmínky přijetí ke studiu

Pro školní rok 2023/2024 

 Ve školním roce 2023/2024 nebude obor ortoticko - protetický technik otevřen - rádi vás přivítáme v následujícím školním roce.

Ve školním roce 2022/2023 bude přijímací řízení probíhat dle níže uvedených pravidel:

Přijímací řízení se uskutečňuje podle ustanovení § 59 a následujících zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“),  ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímací řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou je podle § 60 odst. 5 věty první zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), stanoveno konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky zadávané Centrem pro zajišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) (dále jen „jednotná přijímací zkouška“).

Do prvního ročníku oborů středního vzdělávání se přijímají žáci základních škol nebo uchazeči z jiných středních škol, mají-li splněnu základní školní docházku, splní-li podmínky přijímacího řízeni a zdravotní kritéria stanovená vyhláškou MZČR. Přihlášky ke vzdělávání do všech oborů střední zdravotnické školy musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanovilo pro první kolo přijímacího řízení termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro všechny čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání takto:

Termíny jednotné přijímací zkoušky (písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky): 

 1. termín - čtvrtek 13. dubna 2023
 2. termín - pátek 14. dubna 2023

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil
a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

 1. termín - středa 10. května 2023
 2. termín - čtvrtek 11. května 2023

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky, a to v případě, že tento vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek; o vyloučení uchazeče ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně.

Pozvánka na přijímací zkoušky:

Pozvánka bude zaslána mailem (na mailovou adresu uvedenou na přihlášce) a v písemné podobě spolu s ostatními informacemi ze studijního oddělení 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky (v případě náhradního termínu 7 dní před termínem JPZ).

Uchazeči o studium si s sebou na jednotné přijímací zkoušky nezapomenou vzít pití a svačinu, ve škole není možnost občerstvení pro větší počet osob.

Přestávku mezi testy mohou uchazeči trávit v učebnách či na chodbách školy. Nezletilí uchazeči nesmějí opouštět budovu školy mezi jednotlivými testy (pokud si je nevyzvednou zákonní zástupci).

Podmínkou přijetí pro obor Bezpečnostně právní činnost je úspěšné splnění testu fyzické zdatnosti a ústního pohovoru. Testy a pohovor se budou konat v odpoledních hodinách v den konání jednotné přijímací zkoušky a po přestávce na oběd v budově školy.

Na testy fyzické zdatnosti se uchazeč dostaví v odpovídajícím sportovním úboru a obuvi.

Obecná kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení:

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou (mimo oboru vzdělání Bezpečnostně-právní činnost):

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
 • studijní prospěch ze ZŠ - váha 40% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy     a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ)

Hodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou - Bezpečnostně právní činnost (BPČ):

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky MŠMT - váha 60%
 • studijní prospěch ze ZŠ - váha 20% (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ)

 • Test fyzické zdatnosti a ústního pohovoru - váha 20% (informace níže) - test 

  Celkový počet bodů z testu fyzické zdatnosti (max. 56) a ústního pohovoru (max. 10) bude do celkového hodnocení uchazeče započteno jednou polovinou pro zachování váhy 20%.

Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů, dle kterého budou přijímáni ke studiu. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímací řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky, mohou o tuto úpravu požádat pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2023. 

Předložené doporučení musí být platné a ŠPZ v doporučení stanovuje dobu, po kterou je vydané doporučení platné, tato doba zpravidla nepřesáhne dva roky.
__________________________________________________________________________

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky podle § 60b odst. 5) školského zákona

Uchazeči o vzdělávání, kteří se v letošním školním roce vzdělávají ve škole mimo území České republiky, nekonají na základě písemné žádosti při přijímacím řízení ke vzdělávání písemnou jednotnou přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Uchazeč k této žádosti přiloží úředně ověřený překlad vysvědčení z posledních dvou let ze vzdělání v zahraniční škole. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělávání, škola ověří rozhovorem, který se bude konat v termínu konání jednotné zkoušky z  Českého jazyka a literatury, v prostorách ředitelny školy.

Mezi uchazeči o vzdělávání, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky,
a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Informace k přijímacímu řízení pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb. a zákona č. 199/2022 Sb.

Na základě žádostí připojených k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole:

 1. Se těmto cizincům promíjí přijímací zkouška z Českého jazyka (znalost ČJ, která je nezbytná v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem).
 2. Písemný test jednotné přijímací zkoušky z předmětu Matematika mohou konat v ukrajinském jazyce.
 3. U oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost si mohou tito uchazeči k přijímacímu pohovoru přinést překladový slovník, u testu fyzické zdatnosti i pohovoru bude přítomen překladatel.

Společně se žádostmi uvedenými podle odstavce a), b), c) uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.
___________________________________________________________________________

Způsob hodnocení osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, a cizinců s dočasnou ochranou dle Lex Ukrajina:

Výše uvedení uchazeči, kteří splňují podmínky pro nekonání jednotné přijímací zkoušky z ČJL, mohou na základě vlastní žádosti nahradit jednotnou přijímací zkoušku z ČJL pohovorem podle § 20 odst. 4 školského zákona, jehož cílem je prokázat znalost nezbytnou vzdělávání v příslušném oboru.

Tito uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě tzv. redukovaného hodnocení. Redukované pořadí vzniká na základě hodnocení JPZ z matematiky, výsledků předchozího vzdělávání (u oboru BPČ i na základě výsledků fyzických testů a pohovoru). Jejich pořadí se tedy stanovuje na základě kritérií ostatních uchazečů o studium ze všech částí přijímacího řízení bez výsledku JPZ z českého jazyka.

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání pohovoru s minimální hranicí 11 bodů včetně (viz Stanovení oblastí pro pohovor uchazečů s odlišným mateřským jazykem).

Pohovor uchazečů s odlišným mateřským jazykem a stanovení hranice úspěšnosti  zde

___________________________________________________________________________

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou – 28. dubna 2023 (ve večerních hodinách), případně nejpozději 3. května 2023 (podle počtu uchazečů a množství zpracovávaných dat).

Prosíme, nekontaktujte v této době studijní oddělení ani vedení školy s žádostí o sdělení výsledků. Neustálé odpovídání volajícím proces vyhodnocení zpomaluje. Podle zákona máme na zveřejnění výsledků dva pracovní dny.

Uvědomujeme si, že výsledky vašich dětí jsou pro vás nesmírně důležité, ale časová náročnost vyhodnocení je veliká. Budeme se snažit o co nejrychlejší ukončení procesu vyhodnocení.

___________________________________________________________________________

Podmínky přijetí na učební obor Ošetřovatel:

Budou přijati uchazeči se zájmem o zvolený obor, podmínkou přijetí je úspěšně absolvovaná 9. třída ZŠ.

Pořadí uchazečů pro přijetí bude sestaveno podle studijního prospěchu ze ZŠ (= průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ).

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel – 24. dubna 2023.  

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy (v záložce „Přijímací řízení, výsledky přijímacího řízení a příslušný obor) a zároveň v tištěné podobě na vchodových dveřích školy.

___________________________________________________________________________

Ředitelka školy rozhodla, že pro školní rok 2023/2024 nebude otevřen 1. ročník  večerní formy studia oboru praktická sestra.

___________________________________________________________________________

 Všichni uchazeči přihlášení do 1. kola našeho přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 obdrží níže uvedená kritéria:

Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00  Praha 10 - počty uchazečů přijímaných pro školní rok 2023/2024 a kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení

 

Obor vzdělání:

Počet přijímaných uchazečů

Kritéria hodnocení

Jednotné přijímací zkoušky

Studijní prospěch ze ZŠ

Fyzické testy a pohovor

53-41-M/03  Praktická sestra

50

60%

40%

--------

78-42-M/04  Zdravotnické lyceum

50

60%

40%

--------

75-41-M/01  Sociální činnost

25

60%

40%

--------

68-42-M/01

Bezpečnostně právní činnost  

25

60%

20%

20%

53-41-H/01  Ošetřovatel

24

zkoušky se nekonají

100%

------

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro obor vzdělání Praktická sestra (denní), Zdravotnické lyceum, Sociální činnost:

 • 60 % – výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z Českého jazyka a literatury a z Matematiky – počet bodů stanoví CZVV dle výsledku testu, max. 50 bodů z každého testu
 • 40 % – studijní prospěch ze ZŠ (celkový průměr z průměru za 1. a 2. pololetí 8. třídy šk. roku 2021/2022 a 1. pololetí 9. třídy šk. roku 2022/2023)

Průměr

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Počet bodů

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

Průměr

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

Počet bodů

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost:

 • 60 % – výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z Českého jazyka a literatury a z Matematiky – počet bodů stanoví CZVV dle výsledku testu, max. 50 bodů z každého testu
 • 20 % – studijní prospěch ze ZŠ (celkový průměr z průměru za 1. a 2. pololetí 8. třídy šk. roku 2021/2022 a 1. pololetí 9. třídy šk. roku 2022/2023)

Průměr

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Počet bodů

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

 • 20 % – test fyzické zdatnosti (člunkový běh, celomotorický test, sedy lehy, skok do dálky z místa). Bodové ohodnocení je stanoveno a uvedeno v popisu testu zdatnost. Celkový počet bodů z testu fyzické zdatnosti (max. 56) a ústního pohovoru (max. 10) bude do celkového hodnocení uchazeče započteno jednou polovinou pro zachování váhy 20%.

Uchazeč – cizinec: znalosti uchazeče z Českého jazyka a literatury (ČJL), který na základě žádosti nekoná jednotnou přijímací zkoušku z ČJL, budou ověřeny pohovorem v době konání jednotné přijímací zkoušky z ČJL

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro obor vzdělání Ošetřovatel:

 • 100 % – studijní prospěch ze ZŠ (celkový průměr z průměru za 1. a 2. pololetí 8. třídy šk. roku 2021/2022 a 1. pololetí 9. třídy šk. roku 2022/2023)

Průměr

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Počet bodů

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

Průměr

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

Počet bodů

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

 

 

 

 

Další informace pro uchazeče přijaté pro školní rok 2023/2024 budou upřesněny.

Adaptační kurz pro 1. ročníky

Výběr jazyků pro žáky oborů:

 • praktická sestra denní (Aj, Rj, Nj)

 • zdravotnické lyceum (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • bezpečnostně právní činnost (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • sociální činnost (Aj, Rj, Nj) 

 • ortoticko - protetický technik (Aj, Rj, Nj) 
 • ošetřovatel (Aj, Rj, Nj)  

 

Informace k ISIC kartě:

 • dokument "Informační povinnost"   zde
 • Všeobecné informace pro rodiče     zde
 • žádost o vystavení průkazu ISIC    zde
 • oznámení o změně ceny karty ISIC  zde

 

Přijímací řízení bude probíhat dle níže uvedených pokynů.

Informace pro uchazeče maturitních oborů a jejich zákonné zástupce:

 1. Na jednotné přijímací zkoušky se prosím dostavte včas a řiďte se pokyny, které dostanete v recepci školy.

 2. Žádáme zákonné zástupce, aby uchazeče nedoprovázeli až k samotné budově školy, došlo by k neúnosnému a nepřehlednému shromažďování osob.

 3. Každý uchazeč bude vcházet do budovy školy se svojí pozvánkou a bude znát číslo místnosti, kde bude skládat přijímací zkoušky (je uvedeno na pozvánce).

 4. Mezi testy nebude uchazečům umožněno opouštět budovu školy, další pokyny o přijímacích zkouškách a jejich organizaci najdete na zaslané pozvánce.

 5. Prosím i nadále sledujte pokyny na webových stránkách školy, s vývojem hygienicko-epidemiologické situace se mohou měnit.

 

Přihlášky ke studiu je možné podat osobně na studijním oddělení od 8.30 hodin do 15.00 hodin každý pracovní den.

Na základě pokynů MŠMT může dojít k úpravě podmínek přijímacího řízení v souvislosti s aktuální hygienicko-epidemiologickou situací v ČR.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies